Lika många sjukdagar på lång sikt efter öppen och robot-assisterad prostatektomi

Det visar en studie från NPCR som nyligen publicerats i tidsskriften European Urology. Studien inkluderade män i arbetsför ålder som genomgått öppen eller robot -assisterad prostatektomi mellan 2007 och 2009. Genom en länkning med Försäkringskassans databas kunde forskarna studera både återgång till arbete efter operation och antalet sjukdagar upp till sex år efter återgång till … Fortsätt läsa Lika många sjukdagar på lång sikt efter öppen och robot-assisterad prostatektomi


Låg dödlighet efter radikal prostatektomi visar studie i NPCR

I en studie från NPCR som just publicerats i British J Urol International visar forskare att dödligheten efter prostatektomi är mycket låg i Sverige. Under tidsperioden 1998 till 2012 dog totalt 29 av 14,820 män (0.20%) efter retropubisk öppen prostatektomi och 10 av 7,524 män (0.13%) efter robotassisterad prostatektomi inom 90 dagar efter operation. En … Fortsätt läsa Låg dödlighet efter radikal prostatektomi visar studie i NPCR


Fosfodiesterashämmare och återfall av prostatacancer efter operation – falskt alarm

Fosfodiesterashämmare (PDE5i); Viagra, Levitra och Cialis är förstahandspreparat för behandling av erektil dysfunktion (oförmåga att få stånd), vilket är en vanlig biverkan efter radikal prostatektomi. Därför fick en studie som rapporterade ökad risk för PSA-återfall efter prostatektomi efter användning av PDE5i stor uppmärksamhet i fjol. För att belysa denna eventuella riskökning undersöktes sambandet mellan PDE5i … Fortsätt läsa Fosfodiesterashämmare och återfall av prostatacancer efter operation – falskt alarm


Värdering av ny Gleasongradering i NPCR

En ny klassifikation av den mikroskopiska bedömningen av prostatacancer har nyligen föreslagits för att bättre beskriva cancerns elakhetsgrad. Den nya graderingen kallas Gleasongradgruppering och går från 1 till 5. Översättningen från den tidigare använda Gleasonsumman blir så här: Gleasongradgrupp (GGG) 1 motsvaras av Gleasonsumma (GS) 6, GGG 2 av GS 7 (3+4), GGG 3 av … Fortsätt läsa Värdering av ny Gleasongradering i NPCR


NPCR publicerar metodarbete

I en nyligen publicerad artikel redovisas hur data i NPCR kompletterat med data från andra sjukvårdsregister och efterundersökningar kan ge en mer komplett och rättvisande bild av behandling av män med prostatacancer och utfall av behandling än med data enbart från NPCR. ”Eftersom allt fler män lever med prostatacancer i många år är det viktigt … Fortsätt läsa NPCR publicerar metodarbete


Melanom och prostatacancer- inget orsaksamband

I en nyligen publicerad studie i NPCR och Melanomregistret undersöktes om det fanns ett samband mellan melanom och prostatacancer. Studien gjordes eftersom en amerikansk studie i fjol fann att män med prostatacancer hade en ökad risk för melanom och man spekulerade i att detta skulle bero på att bägge cancerformerna stimulerades av testosteron, det manliga … Fortsätt läsa Melanom och prostatacancer- inget orsaksamband


Risk för blodpropp hos män med hormonbehandlad prostatacancer

I en undersökning som nyligen publicerades i British J Urol Int studerades risken för blodpropp.  Bland män med prostatacancer i PCBaSe som behandlades med GnRH-analog var den relativa risken för blodpropp måttligt men statistiskt säkerställt ökad. Däremot sågs ingen ökning bland män som behandlades med montoterapi med antiandrogen. Den största riskökningen sågs bland män som … Fortsätt läsa Risk för blodpropp hos män med hormonbehandlad prostatacancer


Nu är de regionala årsrapporterna publicerade

De sex regionala upplagorna av årsrapporten från NPCR för 2014 års diagnoser ligger nu upplagda under ”Rapporter”. De regionala rapporterna innehåller samma information som den nationella rapporten men för att underlätta jämförelser inom den egna regionen innehåller de  bara data för  sjukhus och landsting i den egna regionen.


Nu lanseras Koll på läget för prostatacancer

Med den nya rapporten Koll på läget från NPCR får alla urologkliniker i landet kontinuerligt uppdaterad information om sina resultat. Koll på läget innehåller tio utvalda kvalitetsindikatorer som används som bas för kvalitetskontroll och förbättringsarbete. Resultaten redovisas i relation till satta mål och gränsvärden och jämförs också med riksgenomsnittet. Koll på läget är gjord för … Fortsätt läsa Nu lanseras Koll på läget för prostatacancer


”Koll på läget” från NPCR rapporterad internationellt

I en nyligen publicerad artikel i Scandinavian Journal of Urology redovisas ”Koll på läget” från NPCR för en internationell läsekrets. Koll på läget är en styrpanel som visar resultaten för varje enskild urologklinik för tio kvalitetsindikatorer utvalda från Socialstyrelsens Riktlinjer för prostatacancersjukvård. Dessa resultat finns redan tidigare tillgängliga för svenska läsare i årsrapporten för 2013 … Fortsätt läsa ”Koll på läget” från NPCR rapporterad internationellt