PROM

Här hittar du som vårdgivare information om elektroniska PROM-enkäter på INCA plattformen

PROM ( Patient Reported Outcome Measures) 

På svenska – Patientrapporterade utfallsmått (PROM) beskriver patientens symtom och livskvalitet med hjälp av webbaserade enkäter.

PROM vid kurativ behandling
Vid kurativt syftande behandling av prostatacancer besvarar patienten den första enkäten, s.k. baslinjeenkäten, i samband med behandlingsbeslut.  Baslinjeenkäten såväl som uppföljningsenkäter genereras av vårdgivarna via IPÖ (Individuell patientöversikt) under fliken Enkäter. Ett år efter prostatektomi alternativt slutförd strålbehandling distribuerar NPCR, centralt, en elektronisk uppföljningsenkät.

Enkätsvaren för baslinjeenkäter samt uppföljningsenkäter efter behandling presenteras i IPÖ på individnivå och i NPCR:s primärregister på klinik- och gruppnivå.

Baslinjeenkäten består av ett antal frågor utvecklade av NPCR, IPSS-formuläret samt vissa utvalda frågor från Hälsoskattning.  Enkätsvaren redovisas i  IPÖ med hjälp av tårtbitar där varje tårtbit representerar ett symtom. Färgerna speglar besvärsgraden där rött symboliserar mycket besvär och grönt inga besvär. Med hjälp av PROM-enkäterna höjs kvaliteten i mötet mellan patient och vårdgivare genom att på ett strukturerat sätt kunna utvärdera patientens symtom före och efter behandling.

PROM vid avancerad prostatacancer
Vid avancerad prostatacancer besvarar patienten en PROM-enkät i syfte att utvärdera symtom och behandling under sjukdomsförloppet. Patienten besvarar enkäten vid behov och inför mottagnings – eller telefonkontakt. Resultaten av patientens upplevda livskvalitet presenteras på samma sätt som för patienter med kurativt syftande behandling med hjälp av tårtbitar där varje tårtbit representerar ett symtom såsom trötthet, smärta och illamående. Enkätsvaren redovisas endast på individnivå i  IPÖ.

Flödesbeskrivning av PROM-utskick