ePROM

Här hittar du som vårdgivare information om elektroniska PROM – enkäter på INCA plattformen.

ePROM (elektronisk Patient Reported Outcome Measures)

Patientrapporterade utfallsmått (PROM) beskriver patientens symtom och livskvalitet med hjälp av webbaserade enkäter. För att besvara enkäterna via incasvar.net behövs en individuell kod alternativt kan patienten logga in med BankID via 1177.

ePROM vid kurativ behandling
Vid kurativt syftande behandling av prostatacancer besvarar patienten den första enkäten, s.k. baslinjeenkät, i samband med behandlingsbeslut. Uppföljningsenkäter distribueras centralt av NPCR. Enkätsvaren presenteras i kvalitetsregistret på individ – och gruppnivå.

ePROM vid icke kurativ behandling
Vid kastrationsresistent sjukdomsfas besvarar patienten PROM för icke kurativ behandling. Patienten besvarar enkäten inför mottagnings – eller telefonbesök i syfte att utvärdera symtom och behandling under sjukdomsförloppet.
Resultaten av patientens upplevda livskvalitet presenteras i en cirkel med hjälp av tårtbitar i patientens individuella patientöversikt (IPÖ). Varje tårtbit representerar ett symtom såsom trötthet, smärta och illamående. Färgen speglar besvärsgraden där rött symboliserar mycket besvär och grönt inga besvär. Med hjälp av PROM-enkäten höjs kvaliteten i mötet mellan patient och vårdgivare.