PROM

Här hittar du som vårdgivare information om elektroniska PROM-enkäter på INCA plattformen

VIKTIG INFORMATION! Vecka 39 utgår enkäthandläggarrollen på INCA – plattformen för PROM – kurativt syftande behandling av prostatacancer. Inlogg kommer från och med vecka 39 att ske via IPÖ  (Individuell patientöversikt) Du hittar all information om övergången och information om vart du ska vända dig  via fliken dokument till vänster.

 

PROM ( Patient Reported Outcome Measures) 

Patientrapporterade utfallsmått (PROM) beskriver patientens symtom och livskvalitet med hjälp av webbaserade enkäter.

PROM vid kurativ behandling
Vid kurativt syftande behandling av prostatacancer besvarar patienten den första enkäten, s.k. baslinjeenkät, i samband med behandlingsbeslut.  Uppföljningsenkäter distribueras centralt av NPCR. Enkätsvaren presenteras i kvalitetsregistret på individ – och gruppnivå.

PROM vid icke kurativ behandling
Vid icke kurativt syftande behandling besvarar patienten en PROM-enkät i syfte att utvärdera symtom och behandling under sjukdomsförloppet. Patienten besvarar enkäten inför mottagnings – eller telefonbesök.
Resultaten av patientens upplevda livskvalitet presenteras i den individuella patientöversikten (IPÖ) med hjälp av tårtbitar, varje tårtbit representerar ett symtom såsom trötthet, smärta och illamående. Färgen speglar besvärsgraden där rött symboliserar mycket besvär och grönt inga besvär. Med hjälp av PROM-enkäten höjs kvaliteten i mötet mellan patient och vårdgivare.