Redovisning av enkäter på individnivå

Så här visas enkätsvaren för vårdprofession och patient i översikten

Den besvarade enkäten visas tillsammans med övrig vårdinformation i översiktsvyn i IPÖ.

Enkäten visas i form av en cirkel, där patientens svar visas i olika färgkodningar med betydelsen:

Röd = Mycket

Gul = En hel del

Blå = Lite

Grön = Inte alls

Genom att föra datorns muspekare över cirkeln på skärmen kan man se enkätsvarens olika delar.

Utöver visualiseringen i IPÖs översikt, finns också möjlighet för vårdprofessionen att se en sammanställning av patientens enkätsvar i IPÖs enkätflik. Sammanställningen möjliggör att när patienten fyllt i enkäter vid flera olika tillfällen kan måendet vid dessa olika tillfällen jämföras med varandra.