Patientöversikt Prostatacancer (IPÖ)

Patientöversikt på INCA-plattformen (IPÖ) för prostatacancer möjliggör insamling och visualisering av uppgifter om den enskilde patientens vård och behandling. Informationen i patientöversikten kan även användas för utveckling av vården, inom forskning och som beslutsunderlag för att främja jämlik vård.

Så används patientöversikten

En patientöversikt är ett IT-stöd som används för att samla in ett flertal viktiga uppgifter om varje cancerpatient. Informationen sammanställs och visualiseras på ett överskådligt sätt, och används tillsammans med patientjournalen i samband med vårdens kontakt med patienten. Det ger snabbt en översikt av patientens historik och situation.

Patientöversikter i cancervården

Patientöversiktens delar

Patientöversikten är uppbyggd med olika moduler. Modulerna visas som flikar i systemet.

Följande flikar är tillgängliga för prostatacancer

Översikt: Här visas en sammanfattning av informationen från de andra flikarna. I den grafiska delen av översikten visas datum för viktiga händelser, prov-värden och undersökningar längs en tidslinje.

Kontakt: Här registreras kontakter med patienten (besök, telefon eller övrigt).

Strålbehandling: Här registreras givna strålbehandlingar.

Studier: Om patienten deltar i en studie registreras det i denna flik.

Inställningar/Urval: Här anges om registrering av patientens behandlingar är komplett eller ej.

Datarättigheter: Här görs inställningar om användarens vårdrelation till patienten och om huruvida patienten har samtyckt till sammanhållen journalföring.

Läkemedel: Här registreras patientens läkemedelsbehandlingar, samt om de har satts ut, även utsättningsorsak.

Basdata: Här visas uppgifter från det lokala vårddokumentationsregistret. Observera att information som visas under Basdata inte kan ändras.

Bilddiagnostik: Här registreras resultatet av patientens utförda bilddiagnostik.

Labprov: Här registreras provsvar.

PSA-påverkan: Här registreras PSA-påverkande behandling.

Enkäter/PROM: Här visas ifyllda enkäter om patientrapporterade mått, PROM-enkäter.

SSE: Här registreras symptomgivande skelettrelaterade händelser.

Lokal diagnostik: Här registreras data om patologi, utförda MRT-undersökningar och biopsier.

Utveckling, test och införande

Utvecklingen av patientöversikten för prostatacancer drivs av en nationell arbetsgrupp, som leds av Ingela Franck Lissbrant, onkolog på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Arbetsgruppen har sedan 2014 arbetat med att utveckla en patientöversikt för avancerad prostatacancer, den så kallade Patientöversikten för Prostatacancer (PPC) med över 9000 registrerade patienter. Nu har PPC byggts ut i en ny version (IPÖ prostatacancer) för att inkludera patienter redan från diagnos och i alla skeden av sjukdomen.

Är du intresserad av att veta mer eller vill börja med att använda patientöversikten på din klinik kan du kontakta koordinatorn för prostatacancer, Nina Hageman.

Kontakt

Nina Hageman

diagnoskoordinator, patientöversikt prostatacancer

RCC Stockholm Gotland

072-582 45 43

nina.hageman@sll.se

 

Support

Supportcenter: Anmäl fel och personuppgiftsincidenter