TILLBAKA TILL ÖVERSIKT

Data i Nationella prostatacancerregistret håller hög kvalitet

Datakvalitén i NPCR har undersökts av Katarina Tomic i  en avhandling som hon nyligen  försvarade vid Umeå universitet. I avhandlingen undersöktes datakvalitet i NPCR genom registerlänkningar till andra register mha och reabstraktion av data från patientjournaler. Fyra dimensioner av datakvalitet utvärderades: täckningsgrad, inrapporteringshastighet, jämförbarhet och validitet. Dessutom undersöktes karakteristika hos män med prostatacancer som registrerats i Cancerregistret men  inte i NPCR och bland män i NPCR som hade okänd riskkategori, vilket är en viktig prognostisk faktor som på baseras på TNM-stadium, tumörgrad och PSA.

Datakvalitén i NPCR var hög i alla fyra undersökta dimensioner. Andelen män som inte registrerats i NPCR män var låg, endast 2% av män registrerade i Cancerregistret återfanns inte i NPCR. Likaså var andelen män i NPCR som saknade riskkategori låg, endast tre procent saknade riskkategori. Ingen av dessa två grupper hade markant avvikande karaktäristika från övriga män i NPCR.

Orsakerna till den höga kvaliteten är ett träget arbete av personal på landets urolog- och onkologkliniker, kontinuerlig fortbildning av inrapportörer, årlig revision av inrapporteringsformulär och snabb återkoppling till inrapporterande kliniker.

Katarina Tomic är ST-läkare i urologi vid Norrlands universitetssjukhus, Umeå. Här är hennes avhandling:
Data quality in NPCR