Data i Nationella prostatacancerregistret håller hög kvalitet

Datakvalitén i NPCR har undersökts av Katarina Tomic i  en avhandling som hon nyligen  försvarade vid Umeå universitet. I avhandlingen undersöktes datakvalitet i NPCR genom registerlänkningar till andra register mha och reabstraktion av data från patientjournaler. Fyra dimensioner av datakvalitet utvärderades: täckningsgrad, inrapporteringshastighet, jämförbarhet och validitet. Dessutom undersöktes karakteristika hos män med prostatacancer som registrerats i Cancerregistret men  inte i NPCR och bland män i NPCR som hade okänd riskkategori, vilket är en viktig prognostisk faktor som på baseras på TNM-stadium, tumörgrad och PSA. Datakvalitén i NPCR var hög i alla fyra undersökta dimensioner. Andelen män som inte registrerats i NPCR män var låg, endast 2% av män registrerade i Cancerregistret återfanns inte i NPCR. Likaså var andelen män i NPCR som saknade riskkategori låg, endast tre procent saknade riskkategori. Ingen av dessa två grupper hade markant avvikande karaktäristika från övriga män i NPCR. Orsakerna till den höga kvaliteten är ett träget arbete av personal på landets urolog- och onkologkliniker, kontinuerlig fortbildning av inrapportörer, årlig revision av inrapporteringsformulär och snabb återkoppling till inrapporterande kliniker. Katarina Tomic är ST-läkare i urologi vid Norrlands universitetssjukhus, Umeå. Här är hennes avhandling: Data quality in NPCR
Senaste nyheterna

01.06.2023

Sjukvårdsregion Mellansverige arrangerade årets RCC Sam dagar 23 – 24 maj, 2023 i Uppsala slott

I förra veckan arrangerade RCC Mellansverige årets traditionella möte för RCC i Samverkan.  Alla sex...

17.05.2023

Regionalt vårdprocess- och omvårdnadsgruppsmöte

Den 11 maj arrangerade sjukvårdsregion Väst Regionalt vårdprocess- och omvårdnadsgruppsmöte för prostatacancer på Hotel Opera...

03.05.2023

Allt finns samlat på en sida i stället för att behöva gå igenom hela journalen

Onkologen på länssjukhuset i Region Kalmar län har nyligen infört Individuell patientöversikt (IPÖ) och tycker...