Socioekonomiska skillnader i prostatacancervård

Män med hög inkomst som diagnostiseras med prostatacancer får mer aktiv behandling än män med låg inkomst, det visar en studie från Nationella prostatacancerregistret (NPCR) som nyligen publicerades i den vetenskapliga tidskriften International Journal of Cancer. Sambandet mellan socioekonomiskt status, mätt med inkomst och utbildningsnivå, och diagnostisk aktivitet, behandling undersöktes med hjälp av data i NPCR och flera andra sjukvårdsregister och demografiska databaser med information om störfaktorer som t ex samsjuklighet och opererande sjukhus. Det fanns måttligt stora, men statistiskt säkerställda skillnader mellan män med högst och lägst inkomst för de flesta kvalitetsindikatorer som undersöktes. Män med högst inkomst diagnostiserades oftare i samband med hälsoundersökning, de hade mindre avancerad cancer vid diagnos, de hade kortare väntetid till operation, de fick oftare botande behandling för mellan- och högriskcancer, och de hade något bättre operationsresultat. Vidare var dödligheten i prostatacancer lägre för män med högst inkomst som hade högrisk och metastaserad prostatacancer. De största skillnaderna i dödlighet iakttogs för död av alla orsaker, där hjärt-, kärlsjukdomar är vanligast. Bland män över 65 år var risken för död av alla dödsorsaker hälften så stor bland män med högst jämfört med lägst inkomst. – Våra resultat är i överensstämmelse med tidigare studier som baserats på mindre detaljerade data säger Katarina Tomic, ST-läkare och doktorand vid Norrlands universitetssjukhus. – Orsakerna till dessa skillnader i cancervården är okända. Ett sätt att minska skillnaderna är att öka följsamheten till det nationella vårdprogrammet för prostatacancer så att alla män med prostatacancer får god och jämlik vård, avslutar Katarina Tomic. Socioeconomic status and diagnosis, treatment, and mortality in men with prostate cancer. Nationwide population-based study. Tomic, Ventimiglia, Häggström, Robinson, Lambe, Stattin, Int J Cancer. 2018 Jan 25 Sammanfattning
Senaste nyheterna

25.06.2024

NPCR:s registersjuksköterska Maria Nyberg går i pension och nu söker vi en ny registersamordnare.

Maria Nyberg som haft funktionen registersjuksköterska sedan starten av NPCR 1998 planerar nu att gå...

14.06.2024

Risken för död i prostatacancer hos män diagnostiserade med prostatacancer vid cystoprostatektomi.

En ny studie från prostatacancerregistret (NPCR) visar att en av tre män som genomgår cystoprostatektomi...

05.06.2024

Sjukdomsförlopp för högrisk och lokalt avancerad prostatacancer kartlagd i ny studie

I en studie baserad på data i NPCR undersöktes sjukdomsförloppet bland män med högrisk lokaliserad...