Övervikt, fysisk aktivitet och risk för prostatacancer och prostatacancerdöd

Sambandet mellan övervikt och fysisk aktivitet och prostatacancer har studerats i tre nyligen publicerade studier där data i NPCR ingått som en viktig komponent. I den första studien undersöktes sambandet mellan övervikt, viktsförändring och risken för död i prostatacancer bland män i Uppföljningsstudien i NPCR. Forskarna fann inget samband mellan övervikt och risk för prostatacancer … Fortsätt läsa Övervikt, fysisk aktivitet och risk för prostatacancer och prostatacancerdöd


Data i NPCR håller hög kvalité

Det visar en studie som just publicerats i Eur J Cancer som baseras på jämförelser mellan data i NPCR och Patientregistret, Cancerregistret, Dödsorsaksregistret och Läkemedelsregistret. Resultatet visar att data i NPCR överensstämmer med data i de andra registren. I studien gjordes också en genomgång av 731 journaler på män som fick prostatacancerdiagnos år 2009 på … Fortsätt läsa Data i NPCR håller hög kvalité


Hög täckningsgrad i NPCR

I Socialstyrelsens jämförelser av täckningsgrader 2014 ligger NPCR i topp. Av de radikala prostatektomier som utförts inom sex månader efter diagnos och som registrerats i NPCR under 2012  återfanns 98% i Patientregistret. Antalet registrerade primäroperationer i NPCR var betydligt högre än i Patientregistret. Från och med 2015 kommer NPCR även att registrera prostatektomier som utförs … Fortsätt läsa Hög täckningsgrad i NPCR


Koll på läget: Nytt verktyg för rapport av aktuella data till kliniken från Nationella prostatacancerregistret

Många kvalitetsregister samlar in stora mängder data som återrapporteras långt senare i omfångsrika årsrapporter. Sådana rapporter har begränsat värde eftersom framgångsrikt förbättringsarbete kräver snabb rapportering och väl valda mål och måttstockar. Rapporteringen måste vara SMART med specifika, mätbara, accepterade och realistiska mål rapporterade i rätt tid. ”Koll på läget” är en kondenserad rapport i form av en styrpanel … Fortsätt läsa Koll på läget: Nytt verktyg för rapport av aktuella data till kliniken från Nationella prostatacancerregistret


Nu är årsrapporten från NPCR publicerad

De nationella och regionala årsrapporterna för diagnosår 2013 från NPCR är nu publicerade. Rapporterna och ett nyhetsbrev återfinns under Rapporter på den här hemsidan.  


Styrgruppsmöte för Nationella prostatacancerregistret

Fredag 12 september 2014, kl 10.00 – 15.00, på World Trade Centre, Stockholm, lokal: “Atlanta”.    


Informationen i Prostatacancerregistret är representativ för alla män med prostatacancer i Sverige

Det visar en artikel baserad på Nationella prostatacancerregistret (NPCR), Cancerregistret, Dödsorsaksregistret, Patientregistret och Läkemedelsregistret publicerad i Acta Oncologica. Av 103 047 män med diagnosen prostatacancer i Cancerregistret under 1998-2009 saknades bara 2 % i NPCR. Det var små skillnader mellan män i NPCR jämfört med dem som enbart fanns i Cancerregistret. Män i NPCR var … Fortsätt läsa Informationen i Prostatacancerregistret är representativ för alla män med prostatacancer i Sverige


Förfinade kriterier för aktiv monitorering av prostatacancer

Det visar en studie baserad på data i NPCR som publicerats i facktidskriften British Journal of Urology. Flera riktlinjer anger att män med lågrisk prostatacancer i endast en eller två vävnadsprov i första hand ska erbjudas aktiv monitorering och inte operation eller strålbehandling. -Vi analyserade data för över 1000 män i NPCR vars cancer uppfyllde … Fortsätt läsa Förfinade kriterier för aktiv monitorering av prostatacancer


Aktiv monitorering vid prostatacancer av lågrisktyp allt vanligare

Det visar en nyligen publicerad studie i European Urology. Undersökningen som baseras på resultat i Femårsuppföljningen i Nationella prostatacancerregistret (NPCR) fann att två tredjedelar av de 1 729 män som startade aktiv monitorering 2003-2007 fortsatte att göra så fem år efter diagnos. Orsaken till att den aktiva monitoreringen avbröts var för 52% av männen en … Fortsätt läsa Aktiv monitorering vid prostatacancer av lågrisktyp allt vanligare


Socioekonomiska skillnader i användningen av potensläkemedel efter behandling för prostatacancer

Det visar en studie publicerad i tidskriften Journal of Sexual Medicine baserad på data från 25 000 män i NPCR. Genom samkörning med Läkemedelsregistret studerades uttagsmönster för Viagra, Cialis och Levitra före och efter prostatacancerdiagnos och behandling. Studien visar att potensläkemedel är vanliga efter behandling. Mer än 70% män som opererats hämtade ut minst ett … Fortsätt läsa Socioekonomiska skillnader i användningen av potensläkemedel efter behandling för prostatacancer