Utdelade baslinjeenkäter per sjukhus och månad

Bilden nedan visar antalet utdelade/besvarade enkäter utan att ta hänsyn till om enkäterna har inkommit inom godkända tidsintervall för att få räknas som baseline, 3 månader, 1 år, etc.

Redovisat sjukhus är i första hand det sjukhus som initierat enkäten (gäller framför allt baseline), och i andra hand behandlande sjukhus (gäller framför allt uppföljningsenkäterna som skickas ut centralt).

Datum som anges i kolumnrubrikerna avser datum för initiering/inrapportering av enkät.

 

Bilden är uppdaterad 2019-03-25