Kunskap om metoder avgörande när dödsorsak undersöks bland äldre män med prostatacancer

När man undersöker dödligheten i cancer är det viktigt att känna till metoderna. Risken är annars stor att slutsatserna blir missvisande. Det är särskilt viktigt när man ska värdera dödligheten bland äldre män med prostatacancer av låg- eller medelrisktyp. Det finns olika metoder att värdera nettoöverlevnad efter cancerdiagnos. Två metoder, orsaksspecifik överlevnad och relativ canceröverlevnad, … Fortsätt läsa Kunskap om metoder avgörande när dödsorsak undersöks bland äldre män med prostatacancer


”MR först” Hur går det?

2020 års nationella vårdprogram för prostatacancer rekommenderade att magnetkameraundersökning (MR) av prostata ska utföras före prostatabiopsi. Syftet med ”MR först” är att minska antalet män med lågriskcancer diagnostiserad med ”systematiska” prostatabiopsier, dvs biopsier spridda jämt över prostatan. ”MR först” innebär att åtminstone en tredjedel av männen med ett måttligt högt PSA-värde slipper genomgå prostatabiopsi, eftersom … Fortsätt läsa ”MR först” Hur går det?


Ny metod förbättrar möjligheten att förutsäga överlevnad vid cancer

Charlson komorbiditetsindex (CCI) är ett sjukdomsindex som länge använts för att uppskatta sjukdomsbörda och dödlighet hos patienter. Nu har forskare vid Uppsala universitet utvecklat ett nytt och mer känsligt verktyg som kan förbättra möjligheten att mäta samsjuklighet och förutsäga överlevnad hos patientgrupper med cancer. För att bättre kunna mäta och förutsäga överlevnad hos patienter med … Fortsätt läsa Ny metod förbättrar möjligheten att förutsäga överlevnad vid cancer


Kortvarig kur med ciprofloxacin ökar inte risken för aortaaneurysm

  Användningen av kinoloner är omdiskuterad. Flera studier har rapporterat en ökad risk för bland annat aortaaneurysm. Nu visar svenska forskare att en profylaktisk användning av kinolonpreparatet ciprofloxacin vid prostatabiopsi, inte är förknippat med en ökad risk för aortaneurysm. Resultaten är publicerade i den vetenskapliga tidskriften Scandinavian Journal of Urology . – Bakgrunden till studien … Fortsätt läsa Kortvarig kur med ciprofloxacin ökar inte risken för aortaaneurysm


Svensk sjukvård prioriterade behandling av prostatacancerpatienter under pandemin

  Under den första vågen av covid-19-pandemin våren 2020, minskade antalet män som diagnostiserades med prostatacancer med en tredjedel jämfört med tidigare år. Den största minskningen var bland män över 75 år. Trots minskningen av antalet diagnoser var antalet män som genomgick radikal prostatektomi lika stor och fler män fick radikal strålbehandling än tidigare år. … Fortsätt läsa Svensk sjukvård prioriterade behandling av prostatacancerpatienter under pandemin


Nu är de regionala rapporterna från NPCR publicerade

Nu är de sex regionala rapporterna för diagnos år 2020 publicerade Klicka här I dessa rapporter har de regionala processledarna kommenterat resultaten i Koll på läget  för sin sjukvårdsregion.


Ny medarbetare i NPCR

Eva Nordin är journalist och kommer på denna hemsida att bland annat skriva referat av vetenskapliga artiklar som baseras på data från NPCR. Hon bevakar regelbundet frågor inom hälso- och sjukvård, forskning och vetenskap. Hon var tidigare fast medarbetare på Dagens Medicin och är i dag en återkommande skribent i publikationer som ges ut av … Fortsätt läsa Ny medarbetare i NPCR


Innebär kombinationsbehandling för prostatacancer en ökad risk för hjärt-kärlsjukdomar?

Män med kastrationsresistent prostatacancer som fått androgen receptorblockerande terapi (ART) i tillägg till GnRH hade en liten ökad risk för hjärt-kärlsjukdom, jämfört med män som endast behandlades med GnRH. Det visar en studie som nyligen publicerades i Acta Oncologica. Den slutsatsen bör dock tolkas med stor försiktighet, eftersom effekten av förväxlingsfaktorer (confounding factors) var stor, … Fortsätt läsa Innebär kombinationsbehandling för prostatacancer en ökad risk för hjärt-kärlsjukdomar?


Adekvat behandlingstid med abirateron och enzalutamid visar studie i NPCR

I en studie nyligen publicerad i PLoS One undersöktes behandlingstid med abirateron och enzalutamid, två androgen receptor-blockerande läkemedel bland män med kastrationsresistent prostatacancer. Dessutom undersöktes hur tiden mellan receptuttag påverkade behandlingstiden. Studien baserades på data från NPCR, Läkemedelsregistret och Patientregistret för 1803 män som fått abirateron på recept och 4534 män som fått enzalutamid på … Fortsätt läsa Adekvat behandlingstid med abirateron och enzalutamid visar studie i NPCR