Urinläckage efter radikal prostatektomi

Urinläckage är en vanlig biverkan för män som opererats för prostatacancer visar en stor studie nyligen publicerats i Scand J Urol baserad på data i NPCR för män som opererats 2017-2019. Av de opererade männen hade 14% urinläckage ett år efter operation. I studien ville forskarna ta reda på om män som opererades av kirurger som ofta utförde ingreppet radikal prostatektomi hade mindre risk att få urinläckage. Rebecka Arnsrud Godtman, docent i urologi vid Göteborgs universitet och specialistläkare på Prostatacancercentrum, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, är studiens försteförfattare: – För annan kirurgi är det känt att de som genomför många operationer har färre komplikationer. Det är ett rimligt samband eftersom ’övning ger färdighet’. Men till vår förvåning kunde vi inte se den kopplingen. De män som opererades av högvolymskirurger hade inte mindre risk att drabbas av urinläckage än de som opererades av kirurger som utförde färre operationer. Det understryker vikten av feedback mha enkäter med patientrapporterade utfallsmått (PROM) för att förfina den kirurgisk tekniken säger Rebecka Arnsrud Godtman. Ett år efter operationen skickades en enkät till männen som genomgått prostatektomi vilken besvarades av 4668 män, drygt hälften av de opererade. Enkäten innehåller bland annat frågor om urinläckage. Studien undersökte om det fanns ett samband mellan det genomsnittliga antal operationer en kirurg gjort under de tre år studien pågick och risken för urinläckage. Eftersom erfarna kirurger kan tänkas ta sig an fler svåra fall justerade forskarna för tumörens allvarlighetsgrad, storlek och mannens allmänna hälsa och ålder. Statistiken i NPCR om risken för urinläckage är tillgänglig för kirurgen själv och för kliniken, och är ett viktigt verktyg i arbetet att förbättra vårdkvaliteten. – Operatörerna kan gå in i registret och se sina egna resultat och jämföra med andra operatörer. Som patient kan du alltid fråga din kirurg hur dennes operationsresultat ligger till jämfört med kollegor, och det tycker jag att kirurgen borde kunna svara på, säger Rebecka Arnsrud Godtman. Medelåldern bland de opererade männen var 66 år. Studien bekräftade resultat från tidigare forskning som visat att både hög ålder och samsjuklighet innebär ökad risk för urinläckage efter operationen. Referens: Godtman RA , Persson E, Bergengren O, Carlsson S, Johansson E, Robinsson D, Hugosson J, Stattin P. Surgeon volume and patient-reported urinary incontinence after radical prostatectomy. Population-based register study in Sweden. Scand J Urol 2022 sept.
Senaste nyheterna

25.06.2024

NPCR:s registersjuksköterska Maria Nyberg går i pension och nu söker vi en ny registersamordnare.

Maria Nyberg som haft funktionen registersjuksköterska sedan starten av NPCR 1998 planerar nu att gå...

14.06.2024

Risken för död i prostatacancer hos män diagnostiserade med prostatacancer vid cystoprostatektomi.

En ny studie från prostatacancerregistret (NPCR) visar att en av tre män som genomgår cystoprostatektomi...

05.06.2024

Sjukdomsförlopp för högrisk och lokalt avancerad prostatacancer kartlagd i ny studie

I en studie baserad på data i NPCR undersöktes sjukdomsförloppet bland män med högrisk lokaliserad...