’Trender i prostatacancerdödlighet’ avhandling baserad på data i NPCR

Den 27 maj försvarade leg läk Andri Wilberg Orrason sin avhandling ’Trends in Prostate  Cancer Mortality, vid Uppsala universitet. Fakultetsopponent var professor Alberto Briganti, San Rafaelesjukhuset, Milano, Italien. Avhandlingen baserades på fyra artiklar, alla baserade på data i NPCR. I det första delarbete undersöktes behandling och utfall bland män med lokalt avancerad prostatacancer 2000-2016. Andelen män som behandlades med i botande syfte  tredubblades och den vanligaste behandlingen var strålterapi. Dödligheten upp till fem år efter diagnos minskade från 17 till 10% bland alla män med lokalt avancerad cancer, alltså inte bara de som erhöll behandling. I det andra delarbetet jämfördes två olika metoder att beräkna överlevnad; cancerspecifik överlevnad och relativ överlevnad. Bägge metoderna är behäftade med svagheter, den relativa metoden överskattar överlevnaden medan den cancer-specifika metoden underskattar överlevnaden. I det tredje delarbetet undersökte hur mycket evidens för prostatacancer som dödsorsak som återfanns i en genomgång av journaler för 495 män som enligt Dödsorsaksregistret dött av prostatacancer. Äldre män och män med lågriskcancer hade betydligt mindre evidens som stödde dödsorsaken jämfört med yngre män och män med högriskcancer. I det fjärde delarbete kvantifierades livstidsrisken för prostatacancer med hjälp av en simuleringmodell.  Tre nivåer av diagnostisk aktivitet och tre nivåer av förväntad överlevnad undersöktes. Män som exponerades för hög diagnostisk aktivitet hade fem gånger högre risk att diagnostiseras låg eller intermediärriskcancer men halva risken för högrisk eller metastatisk cancer jämfört med män som exponerades för låg diagnostisk aktivitet. Lång förväntad överlevnad ökade risken något för alla typer av prostatacancer, mest uttalat för högriskcancer. Länk till avhandling  
Senaste nyheterna

02.04.2024

NPCR har rekryterat en ny ordförande för styrgruppen och arbetsgruppsledare för IPÖ!

Vi har glädjen att meddela att styrgruppen röstat fram Åsa Jellvert som ny styrgruppsordförande i...

26.03.2024

Onkologidagarna i Malmö 19 – 21 mars 2024

Malmö var i år gäst för Onkologidagarna med Svensk Onkologisk förening (SOF) och Sjuksköterskor i...

01.03.2024

Sammanfattning av arbetet i IPÖ 2023

I dokumentet finns en beskrivning av vad som hänt under 2023 i IPÖ och i...