’Trender i prostatacancerdödlighet’ avhandling baserad på data i NPCR

Den 27 maj försvarade leg läk Andri Wilberg Orrason sin avhandling ’Trends in Prostate  Cancer Mortality, vid Uppsala universitet. Fakultetsopponent var professor Alberto Briganti, San Rafaelesjukhuset, Milano, Italien. Avhandlingen baserades på fyra artiklar, alla baserade på data i NPCR. I det första delarbete undersöktes behandling och utfall bland män med lokalt avancerad prostatacancer 2000-2016. Andelen män som behandlades med i botande syfte  tredubblades och den vanligaste behandlingen var strålterapi. Dödligheten upp till fem år efter diagnos minskade från 17 till 10% bland alla män med lokalt avancerad cancer, alltså inte bara de som erhöll behandling. I det andra delarbetet jämfördes två olika metoder att beräkna överlevnad; cancerspecifik överlevnad och relativ överlevnad. Bägge metoderna är behäftade med svagheter, den relativa metoden överskattar överlevnaden medan den cancer-specifika metoden underskattar överlevnaden. I det tredje delarbetet undersökte hur mycket evidens för prostatacancer som dödsorsak som återfanns i en genomgång av journaler för 495 män som enligt Dödsorsaksregistret dött av prostatacancer. Äldre män och män med lågriskcancer hade betydligt mindre evidens som stödde dödsorsaken jämfört med yngre män och män med högriskcancer. I det fjärde delarbete kvantifierades livstidsrisken för prostatacancer med hjälp av en simuleringmodell.  Tre nivåer av diagnostisk aktivitet och tre nivåer av förväntad överlevnad undersöktes. Män som exponerades för hög diagnostisk aktivitet hade fem gånger högre risk att diagnostiseras låg eller intermediärriskcancer men halva risken för högrisk eller metastatisk cancer jämfört med män som exponerades för låg diagnostisk aktivitet. Lång förväntad överlevnad ökade risken något för alla typer av prostatacancer, mest uttalat för högriskcancer. Länk till avhandling  
Senaste nyheterna

17.05.2023

Regionalt vårdprocess- och omvårdnadsgruppsmöte

Den 11 maj arrangerade sjukvårdsregion Väst Regionalt vårdprocess- och omvårdnadsgruppsmöte för prostatacancer på Hotel Opera...

03.05.2023

Allt finns samlat på en sida i stället för att behöva gå igenom hela journalen

Onkologen på länssjukhuset i Region Kalmar län har nyligen infört Individuell patientöversikt (IPÖ) och tycker...

19.04.2023

RCC intervjuar Kirurgiska kliniken i Växjö om hur man lyckats implementera IPÖ till 100%

Nu finns intervjun publicerad på RCC hemsida – klicka på denna länk Goda exempel IPÖ...