TILLBAKA TILL ÖVERSIKT

Risk för diabetes bland män som hormonbehandlas för prostatacancer

I en studie från Prostate Cancer database Sweden (PCBaSe) med data från NPCR som nyligen publicerats i Int J Cancer redovisas risken för diabetes bland män som hormonbehandlas för prostatacancer.
Undersökningen visade en ökad risk för diabetes bland män som behandlades med GnRH agonister (sprutor) och kirurgisk kastration, medan risken inte var ökad bland män som behandlades med bikalutamid, dvs tabletter med anti-androgen.  Riskökningen var måttlig och den relativa risken för diabetes var ökad cirka 30% bland män som behandlades med GnRH eller kirurgisk kastration medan den var sänkt med 25% bland män som behandlades med anti-androgen.
I absoluta siffror motsvarade det en diagnos med diabetes bland 10 kontrollmän utan prostatacancer per 1,000 personår, 13 fall bland män som behandlades med GnRH och 8 fall bland män som behandlades med  antiandrogen. Ökningen iakttogs redan under de sex månaderna och sjönk efter tre års behandling.
-Vår studie visar en statistiskt säkerställd ökning av risken för diabetes bland män som hormonbehandlas med GnRH säger Danielle Crawley, ST-läkare i onkologi och doktorand  vid King’s Hospital, London, men ökningen var måttlig och om det finns indikation för hormonbehandling så överväger vinsterna med behandling den måttliga riskökningen. Däremot ger våra resultat ytterligare stöd för synen att man inte ska behandla lågriskcancer med hormoner ”för säkerhets skull” vilket idag är mycket ovanligt i Sverige, avslutar Crawley.

Sammanfattning