Prostatacancerincidens, behandling och dödlighet. Ytterligare en avhandling baserad på data i NPCR

Den 1 juni försvarade Marcus Westerberg sin doktorsavhandling ´Prostate cancer incidence, treatment and mortality’ vid Uppsala universitet. Avhandlingen utgick från Inst för matematik; Centrum för interdisciplinär matematik och Inst för Kirurgiska vetenskaper, urologi. Fakultetsopponent var professor Jimmy Olsson från Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). Syftet med avhandlingen var att undersöka konsekvenserna av den ökade diagnostiska aktiviteten och den ökade behandlingsaktiviteten som skett sedan slutet på 1990-talet. Studierna syftade också till att utveckla statistiska metoder och i synnerhet hantering av ’missing data’. Avhandlingen baserades på fem vetenskapliga artiklar, varav tre är publicerade. I det första delarbetet undersöktes överlevnaden bland män som vid diagnos hade metastaserad prostatacancer. Medianvärdet för överlevnad ökade med sex månader mellan åren 1998-2001 och 2010-2015. Samtidigt skedde en kraftig nedgång i medianvärdet av PSA vid diagnos vilket indicerar att män diagnostiserade i den senare tidsperioden hade en mindre tumörbörda vid diagnos. I det andra delarbetet redovisas en ny simuleringsmodell som sedan användes för att beräkna effekten av ökad diagnostisk intensitet på incidens av de novo metastaserad prostatacancer och prostatacancerdöd. I det tredje delarbetet undersöktes möjliga prediktiva faktorer för överlevnad bland män med kastrationsresistent prostatacancer (CRPC) i två databaser (UPSAC och STHLM-0) som innehåller longitudinella data för PSA, dvs PSA-värden över tid. PSA-värdet vid tidpunkten för diagnos av CRPC och dubbleringshastigheten av PSA förutspådde  tiden fram till död av prostatacancer. I det fjärde delarbetet undersöktes incidensen av de novo metastatisk prostatacancer mha fyra olika metoder att hantera ’missing data’ dvs för män som saknade information om eventuella skelettmetastaser från bildundersökning. Med alla metoder sågs en nedgång av incidensen av metastatisk cancer. I det femte delarbetet undersöktes och jämfördes olika metoder för att studera databaser med ofullständiga data; ’missing data’. Länk till avhandlingen Respondent Marcus Westerberg och opponent professor Jimmy Olsson, KTH
Senaste nyheterna

02.04.2024

NPCR har rekryterat en ny ordförande för styrgruppen och arbetsgruppsledare för IPÖ!

Vi har glädjen att meddela att styrgruppen röstat fram Åsa Jellvert som ny styrgruppsordförande i...

26.03.2024

Onkologidagarna i Malmö 19 – 21 mars 2024

Malmö var i år gäst för Onkologidagarna med Svensk Onkologisk förening (SOF) och Sjuksköterskor i...

01.03.2024

Sammanfattning av arbetet i IPÖ 2023

I dokumentet finns en beskrivning av vad som hänt under 2023 i IPÖ och i...