Prostatacancerincidens, behandling och dödlighet. Ytterligare en avhandling baserad på data i NPCR

Den 1 juni försvarade Marcus Westerberg sin doktorsavhandling ´Prostate cancer incidence, treatment and mortality’ vid Uppsala universitet. Avhandlingen utgick från Inst för matematik; Centrum för interdisciplinär matematik och Inst för Kirurgiska vetenskaper, urologi. Fakultetsopponent var professor Jimmy Olsson från Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). Syftet med avhandlingen var att undersöka konsekvenserna av den ökade diagnostiska aktiviteten och den ökade behandlingsaktiviteten som skett sedan slutet på 1990-talet. Studierna syftade också till att utveckla statistiska metoder och i synnerhet hantering av ’missing data’. Avhandlingen baserades på fem vetenskapliga artiklar, varav tre är publicerade. I det första delarbetet undersöktes överlevnaden bland män som vid diagnos hade metastaserad prostatacancer. Medianvärdet för överlevnad ökade med sex månader mellan åren 1998-2001 och 2010-2015. Samtidigt skedde en kraftig nedgång i medianvärdet av PSA vid diagnos vilket indicerar att män diagnostiserade i den senare tidsperioden hade en mindre tumörbörda vid diagnos. I det andra delarbetet redovisas en ny simuleringsmodell som sedan användes för att beräkna effekten av ökad diagnostisk intensitet på incidens av de novo metastaserad prostatacancer och prostatacancerdöd. I det tredje delarbetet undersöktes möjliga prediktiva faktorer för överlevnad bland män med kastrationsresistent prostatacancer (CRPC) i två databaser (UPSAC och STHLM-0) som innehåller longitudinella data för PSA, dvs PSA-värden över tid. PSA-värdet vid tidpunkten för diagnos av CRPC och dubbleringshastigheten av PSA förutspådde  tiden fram till död av prostatacancer. I det fjärde delarbetet undersöktes incidensen av de novo metastatisk prostatacancer mha fyra olika metoder att hantera ’missing data’ dvs för män som saknade information om eventuella skelettmetastaser från bildundersökning. Med alla metoder sågs en nedgång av incidensen av metastatisk cancer. I det femte delarbetet undersöktes och jämfördes olika metoder för att studera databaser med ofullständiga data; ’missing data’. Länk till avhandlingen Respondent Marcus Westerberg och opponent professor Jimmy Olsson, KTH
Senaste nyheterna

21.09.2023

Inrapportörsmöte i onkologi i Uppsala

Förra veckan genomfördes inrapportörsmötet för onkologin på Hotel Gillet i Uppsala 11–12 september. Strålformuläret har...

16.09.2023

Inrapportörsmöte urologi i Uppsala

Årets inrapportörsmöte i urologi har i sedvanlig ordning gått av stapeln på Hotel Gillet, Uppsala...

07.09.2023

NPCR besökte Helsingborg – och Ängelholms sjukhus inför uppstart av pilottest för nationella diagnostikmallar.

I förra veckan besökte delar av arbetsgruppen för nationella diagnostikmallar Urologiska kliniken i Helsingborg och...

Helsingborgs lasarett pilottestar en ny digital lösning vid prostatacancerutredning