Patientöversikten ger stora tidsvinster jämfört med elektroniska journaler

Dokumentationen i elektroniska journaler är i regel osystematisk, ostrukturerad och tidskrävande. Med Individuell Patientöversikt (IPÖ), kan kliniker dock få tillgång till relevant patientinformation kring behandlings- och sjukdomsförlopp nära tre gånger så snabbt. Dessutom uppstår färre fel i IPÖ jämfört med i elektroniska journaler. Det framgår i en studie publicerad i Scandinavian Journal of Urology. Syftet med studien var att mäta tiden det tog att leta och hämta relevant patientinformation i elektroniska journaler jämfört med i Patientöversikt Prostatacancer (PPC). Sedan studien gjordes har dock patientöversikten bytt namn till Individuell Patientöversikt (IPÖ) –      Vi blev överraskade av den stora tidsskillnaden. Vi trodde att det kanske skulle gå dubbelt så snabbt att inhämta klinisk information i PPC, jämfört med i patientjournaler. Men det visade sig att tidsvinsten var nära tre gånger så stor vid användning av patientöversikten, säger Charlotte Alverbratt, onkolog vid Sahlgrenska universitetssjukhuset och doktorand vid Sahlgrenska akademin.   Snabb översikt IPÖ är ett lättillgängligt och lättnavigerat kliniskt beslutsstöd och en del av Nationella prostatacancerregistret (NPCR). Översikten med sin grafiska modell innehåller information om diagnostik och behandling för män med prostatacancer. Patientöversikten gör det enkelt att snabbt få tillgång till viktiga händelser, kliniska bedömningar samt information om blodprover, röntgensvar och läkemedelsbehandlingar. –      Allt som en kliniker behöver ha koll på inför patientbesöket finns samlat i översikten. Det är snabbt och enkelt att inhämta patientinformation och man får en bra bild av behandlings- och sjukdomsförlopp, vad som har hänt över tid, hur långa sjukdomsförloppen är och hur väl patienten svarar på läkemedelsbehandlingar. Det får man inte på samma enkla sätt i journalanteckningar som baseras på löpande text utan bilder. Dessutom är det många olika läkare, sjuksköterskor, fysioterapeuter och andra personalkategorier som bidrar till den löpande journaltexten. Det blir omfattande textmassor, vilket gör journalen svårtillgänglig och det tar tid att hitta klinisk information, säger Charlotte Alverbratt. Färre fel med PPC I studien deltog onkologer, urologer och sjuksköterskor vid tre sjukhus i Sverige. De klockades när de inhämtade patientinformation i PPC samt i de elektroniska journalerna Melior och Cosmic. Tiden det tog att fylla i ett frågeformulär med relevant patientdata mättes. De statistiska analyserna visar att den beräknade tiden att fylla i ett frågeformulär var 8 minuter i PPC, jämfört med 25 minuter i Melior och 21 minuter i Cosmic. –      Tidsvinsten med PPC var långt större än vad vi hade förväntat oss. Vi fann också att det blev signifikant färre fel i PPC jämfört med Melior. Däremot hittade vi ingen sådan skillnad i Cosmic. Som en del i patientöversikten finns även information om patientens självupplevda hälsa och livskvalitet. Med hjälp av patientöversikten kan vårdgivare och patient tillsammans få en visuell helhetsbild av viktiga händelser. Verktyget skapar även förutsättningar för samtal om självupplevda erfarenheter av hälsa, sjukdom, livskvalitet samt förväntningar och farhågor. Patienten får själv fylla i en webbaserad PROM- enkät (Patient Related Outcome Measures). Den består av frågor om patientens egna upplevelser kring symtom, mående och livskvalitet. Svaren visas sedan i patientöversikten i form av tårtbitar; varje tårtbit representerar ett symtom och färgen speglar besvärsgraden. Rött står för mycket besvär, grönt för inga symtom. –      Det är en viktig funktion att patienten själv kan bidra till översikten utifrån hur de värderar sin livskvalitet och sitt mående under behandlings- och sjukdomsförloppet. Det görs i regel många antaganden, men det är inte alls säkert att det läkaren tror sig veta verkligen stämmer med patientens egna upplevelser.

  Med patientöversikten finns möjligheter till ett kontinuerligt lärande, inte minst ur ett patientperspektiv. Den data som samlas in i patientöversikterna kan överföras till kvalitetsregister och användas för forskning och utveckling av vården, menar Charlotte Alverbratt, –      Vi hoppas förstås att resultaten från vår studie ska sprida sig och att fler kliniker runt om i landet börjar använda IPÖ. Det ger en vinst för både klinikerna och för patienterna. Referens: Alverbratt C, Vikman H, Hjälm Eriksson M, Stattin P, Franck Lissbrant I. Time difference in retrieving clinical information in Patient-overview Prostate Cancer compared to electronic health records. Scand J Urol. 2022 Feb
Senaste nyheterna

05.06.2024

Sjukdomsförlopp för högrisk och lokalt avancerad prostatacancer kartlagd i ny studie

I en studie baserad på data i NPCR undersöktes sjukdomsförloppet bland män med högrisk lokaliserad...

07.05.2024

Ny studie om orsaker till övergång från aktiv monitorering till behandling

Denna fall-kontrollstudie handlar om orsakerna till övergång från aktiv monitorering till radikal behandling av prostatacancer under åren...

02.05.2024

Årets första nyhetsbrev IPÖ med releasenoteringar för version 12.0

Såväl generiska som diagnosspecifika delar i systemet har utvecklats i den nya versionen. I det...