Långa väntetider inom cancervården och allra längst för män med prostatacancer

I denna studie baserad på data från kvalitetsregistren för bröst-, prostata- och kolorektalcancer undersöktes väntetiderna för patienter med dessa cancerformer under åren 2011-2013. För patienter med diagnosår 2013 noterades följande medianvärden och (interkvartilvärden) för väntetider till första besök hos specialistläkare, för bröstcancer 20 dagar (13, 36), koloncancer 40 dagar (27, 62), rektalcancer 58 (43 77) och för prostatacancer av högrisktyp 151 (112, 208). Dessa väntetider för kolon- och rektalcancer är ungefärliga värden för män och kvinnor sammanslagna. Det fanns mycket stora skillnader mellan olika landsting för väntetid för män med prostatacancer med en variation från 117 till 280 dagar som medianvärde i landstinget med kortaste respektive längsta väntetiderna. Även väntetiderna till kurativt syftande behandling var långa och även här hade män med prostatacancer de i särklass längst väntetiderna, medianvärde 172 dagar jämfört med 20 dagar för kvinnor med bröstcancer. Män med prostatacancer hade alltså cirka åtta gånger så lång väntetid i jämförelse med kvinnor med bröstcancer både i väntan på utredning och i väntan på behandling. Även om det inte finns evidens för att överlevnaden påverkas negativt av långa väntetider för män med prostatacancer så är dessa tider ändå anmärkningsvärt långa. Förhoppningsvis kommer arbete inom SVF (Standardiserade vårdförlopp) att ytterligare att synliggöra dessa väntetider och i nästa steg förkorta dem. Robertson S, Adolfsson J, Stattin P, Sjövall A, Winnersjö R, Hanning M, Sandelin K. Waiting times for cancer patients in Sweden: A nationwide population-based study. Scand J Public Health. 2017 May;45(3):230-237. Sammanfattning
Senaste nyheterna

25.06.2024

NPCR:s registersjuksköterska Maria Nyberg går i pension och nu söker vi en ny registersamordnare.

Maria Nyberg som haft funktionen registersjuksköterska sedan starten av NPCR 1998 planerar nu att gå...

14.06.2024

Risken för död i prostatacancer hos män diagnostiserade med prostatacancer vid cystoprostatektomi.

En ny studie från prostatacancerregistret (NPCR) visar att en av tre män som genomgår cystoprostatektomi...

05.06.2024

Sjukdomsförlopp för högrisk och lokalt avancerad prostatacancer kartlagd i ny studie

I en studie baserad på data i NPCR undersöktes sjukdomsförloppet bland män med högrisk lokaliserad...