Kunskap om metoder avgörande när dödsorsak undersöks bland äldre män med prostatacancer

När man undersöker dödligheten i cancer är det viktigt att känna till metoderna. Risken är annars stor att slutsatserna blir missvisande. Det är särskilt viktigt när man ska värdera dödligheten bland äldre män med prostatacancer av låg- eller medelrisktyp. Det finns olika metoder att värdera nettoöverlevnad efter cancerdiagnos. Två metoder, orsaksspecifik överlevnad och relativ canceröverlevnad, är vanliga, men bägge har sina svagheter.
Andri Wilberg Orrason

– Jag skulle önska att forskare och kliniker tittade mer kritiskt på hur överlevnad i cancer värderas. Man måste känna till metoderna för att dra rätt slutsatser av statistiken, säger Andri Wilberg Orrason, doktorand och ST-läkare i urologi vid Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Detaljerade data om samsjuklighet Han tog läkarexamen vid University of Iceland i Reykjavik, men valde att påbörja sin specialistutbildning i Sverige. – Island är ett litet land och det finns inga specialistutbildningsprogram inom kirurgi. Därför söker sig många till Sverige och andra länder för att bli specialister. Andri Wilberg Orrason är försteförfattare till studien som är publicerad i American Journal of Epidemiology (Ref). Det är en populationsbaserad registerstudie. – Vi har jämfört de två metoderna för att värdera överlevnad bland män med prostatacancer utifrån ålder och riskkategori. Det unika med vår studie är att det finns detaljerade data om både cancer och samsjuklighet i PCBaSe, Prostate Cancer data Base Sweden. Svagheter med metoderna När det gäller cancerspecifik överlevnad, hämtas data från Dödsorsaksregistret. – Här finns intyg om dödsorsak som läkare har skrivit i samband med dödsfallet. Där står om patienten dött av prostatacancer. Om en man har lågriskcancer är det inte sannolikt att han dör av den sjukdomen. Men om dödsfallet sker på ett äldreboende och en oerfaren läkare hittar en prostatacancerdiagnos i journalen, utan att titta närmare på om sjukdomen har progredierat eller ej, kan dödsorsaken felaktigt bli prostatacancer, trots att patienten dog av andra orsaker, så kallad sticky diagnosis bias. – Den här metoden kommer alltså att överdriva risken för prostatacancerdöd. Den andra metoden, relativ överlevnad, jämför överlevnaden bland män med prostatacancer med överlevnaden bland män utan prostatacancer. Eftersom män med lågriskcancer överlag har lägre samsjuklighet än andra män, kommer den här metoden att underskatta risken att dö av prostatacancer. – Slutsatserna från vår studie är att den korrekta nettoöverlevnaden ligger mittemellan resultaten från de två olika metoderna, säger Andri Wilberg Orrason. – Eftersom det i regel finns bättre dokumentation om prostatacancern och det inte heller är så vanligt med samsjuklighet bland yngre män, var skillnaden mellan de två metoderna i vår studie mycket mindre bland yngre män, avslutar Andri Wilberg Orrason.   Referens: Orrason AW, Garmo H, Styrke J, Dickman PW, Stattin P. Comparison of Relative Survival and Cause-specific Survival in Men with Prostate Cancer According to Age and Risk Category. Nationwide, Population-based Study. Am J Epidemiol. 2021 May 19.
Senaste nyheterna

07.05.2024

Ny studie om orsaker till övergång från aktiv monitorering till behandling

Denna fall-kontrollstudie handlar om orsakerna till övergång från aktiv monitorering till radikal behandling av prostatacancer under åren...

02.05.2024

Årets första nyhetsbrev IPÖ med releasenoteringar för version 12.0

Såväl generiska som diagnosspecifika delar i systemet har utvecklats i den nya versionen. I det...

02.04.2024

NPCR har rekryterat en ny ordförande för styrgruppen och arbetsgruppsledare för IPÖ!

Vi har glädjen att meddela att styrgruppen röstat fram Åsa Jellvert som ny styrgruppsordförande i...