Kortvarig kur med ciprofloxacin ökar inte risken för aortaaneurysm

  Användningen av kinoloner är omdiskuterad. Flera studier har rapporterat en ökad risk för bland annat aortaaneurysm. Nu visar svenska forskare att en profylaktisk användning av kinolonpreparatet ciprofloxacin vid prostatabiopsi, inte är förknippat med en ökad risk för aortaneurysm. Resultaten är publicerade i den vetenskapliga tidskriften Scandinavian Journal of Urology . – Bakgrunden till studien var att den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA beslutade om att begränsa användningen av kinoloner som profylax vid kirurgiska ingrepp. Ett av de vanligaste ingreppen är prostatabiopsi och den vanligaste profylaxen som då används är kinolonpreparatet ciprofloxacin. Vi ville ta reda på om det verkligen fanns en ökad risk för aortaneurorysm vid kortvarig användning av ciprofloxacin. – Jag vill understryka att vi inte har studerat risken för hälseneruptur eller neurologisk sjukdom efter behandling med ciprofloxacin.Vi har alltså bara studerat risken för aortaaneurysm, säger Karl-Johan Lundström, urolog i Östersund. Avsaknad av risk-nytta analys Karl-Johan Lundström är försteförfattare till studien ”Short-term ciprofloxacin prophylaxis for prostate biopsy and risk of aortic aneurysm”. Det är en rikstäckande befolkningsbaserad registerstudie med data hämtad från PCBaSe, Prostate Cancer data Base Sweden. – Konsekvensen av EMAs beslut 2018 fick till följd att även EAU, den europeiska specialistorganisationen inom urologi, rekommenderade att man skulle avstå från användningen av kinoloner som profylax före transrektal prostatabiopsi. Rekommendationerna från EMA och EAU var dock problematiska, menar Karl-Johan Lundström. – Det gjordes ingen risk-nytta konsekvensanalys och man sa heller inget om vad man skulle använda istället. I Sverige var det få urologkliniker, kanske ingen, som slutade använda ciprofloxacin eftersom det inte gavs några handfastaråd om andra alternativ. Går emot EMA Slutsatserna i den nyligen publicerade studien är att det inte föreligger någon ökad risk för aortaaneurysm vid kortvarig profylaktisk användning av ciprofloxacin. – Vi fann dock att män som diagnostiserades med högriskprostatacancer och genomgick biopsi hade en nästan en och en halv gånger ökad risk att drabbas av aortaaneurysm. Det är en statistisk säkerställd riskökning, men sannolikt handlar det om en bedömningsbias och att männen röntgades i det område där aortan sitter. Vår tolkning är att det inte handlar om en äkta riskökning. Karl-Johan Lundström menar att den nyligen publicerade studien ska ses som en pusselbit som talar emot EMAs rekommendation att inte använda ciprofloxacin profylaktiskt. – EMA har inte definierat begreppet profylax. Om de menar en längre behandlingskur med kinoloner kan det absolut finnas goda skäl till att vara försiktig. Men i vår stora befolkningsstudie definierar vi inte profylax som en behandling, utan som en kort kur under tre dagar, inför eller under ett ingrepp. Utifrån den definitionen stöder inte våra data ett förbud mot ciprofloxacin som profylax i samband med prostatabiopsi. Läs hela artikeln här       Karl-Johan Lundström.
Senaste nyheterna

25.06.2024

NPCR:s registersjuksköterska Maria Nyberg går i pension och nu söker vi en ny registersamordnare.

Maria Nyberg som haft funktionen registersjuksköterska sedan starten av NPCR 1998 planerar nu att gå...

14.06.2024

Risken för död i prostatacancer hos män diagnostiserade med prostatacancer vid cystoprostatektomi.

En ny studie från prostatacancerregistret (NPCR) visar att en av tre män som genomgår cystoprostatektomi...

05.06.2024

Sjukdomsförlopp för högrisk och lokalt avancerad prostatacancer kartlagd i ny studie

I en studie baserad på data i NPCR undersöktes sjukdomsförloppet bland män med högrisk lokaliserad...