Ingen ökad risk för prostatacancer bland män som genomgått njurtransplantation

Cancer betraktas traditionellt som en kontraindikation för organtransplantation på grund av farhågor för att den efterföljande immunsuppressionen ska aktivera cancern. Inför njurtransplantation utreds män därför ofta med PSA-prov för att upptäcka prostatacancer. Om en lokaliserad prostatacancer påvisas, brukar mannen behöva genomgå radikal prostatektomi innan han accepteras för transplantation, även de vars cancer annars skulle följts upp utan initial behandling (aktiv monitorering). Detta kan ifrågasättas, eftersom behandling för prostatacancer kan minska livskvaliteten och lång tid i dialys försämrar överlevnaden. I en nyligen publicerad studie i British Journal of Urology Int baserad på data i NPCR undersöktes detta samband. Omkring en tredjedel av alla medelålders män som obduceras har en tidigare odiagnostiserad prostatacancer. Detta innebär att många män har fått ett njurtransplantat, trots att de redan när de transplanterades hade en subklinisk prostatacancer. Om immunsuppression aktiverar subklinisk prostatacancer, borde därför incidensen av prostatacancer öka efter njurtransplantation. -Vi gjorde en fall-kontroll-studie baserad på Svenska njurregistret (SNR), NPCR och ett antal andra svenska nationella register. Analysen, av 185 579 män med och 923 221 matchade män utan prostatacancer, talar för något lägre sannolikhet att diagnostiseras med prostatacancer efter njurtransplantation än för män i allmänhet (oddskvot 0,84 med 95 % konfidensintervall 0,70–0.99) säger Ola Bratt, professor i urologi Vid Sahlgrenska sjukhuset som är försteförfattare på artikeln. Sannolikheten för diagnos av lågt differentierad, lokalt avancerad eller metastaserad prostatacancer var inte heller ökad (oddskvot 0,84 med 95 % konfidensintervall 0,62–1,13). Att sannolikheten för prostatacancerdiagnos var lägre hos de transplanterade männen, beror rimligen på att utredningen inför transplantation selekterat bort en del män en liten prostatacancer. Det viktigaste fyndet i studien var att sannolikheten för prostatacancer bland de transplanterade männen inte ökade över tid (oddskvoterna var under 1 även mer än 12 år efter transplantationen). Klinisk bild och cancerspecifik överlevnad hos de 133 männen som diagnostiserats med prostatacancer efter njurtransplantation var samma som hos 665 matchade män med prostatacancer utan tidigare njurtransplantation. -Vår slutsats är att män som diagnostiseras med en lokaliserad prostatacancer som ur cancersynvinkel inte behöver behandlas, ska kunna genomgå organtransplantation utan att prostatacancern behandlas först, avslutar Ola Bratt. Referens Bratt O, Drevin L, Prütz KG, Carlsson S, Wennberg L, Stattin P. Prostate cancer in kidney transplant recipients – a nationwide register study. BJU Int. 2020 Jan 19 PMID: 31955497
Senaste nyheterna

17.05.2023

Regionalt vårdprocess- och omvårdnadsgruppsmöte

Den 11 maj arrangerade sjukvårdsregion Väst Regionalt vårdprocess- och omvårdnadsgruppsmöte för prostatacancer på Hotel Opera...

03.05.2023

Allt finns samlat på en sida i stället för att behöva gå igenom hela journalen

Onkologen på länssjukhuset i Region Kalmar län har nyligen infört Individuell patientöversikt (IPÖ) och tycker...

19.04.2023

RCC intervjuar Kirurgiska kliniken i Växjö om hur man lyckats implementera IPÖ till 100%

Nu finns intervjun publicerad på RCC hemsida – klicka på denna länk Goda exempel IPÖ...