Hormonbehandling vid prostatacancer skyddar inte mot covid-19

I början av covid-19-pandemin kom studier som visade att män med prostatacancer som hormonbehandling, så kallade androgen deprivationsterapi (ADT, hade ett skydd mot svår covid-19-infektion och död i covid-19. I en ny svensk nationell studie, publicerad i PLOS ONE, fann dock forskarna inga tecken på en sådan skyddande effekt. Redan i en tidig fas av covid-19-pandemin visade flera studier att män har en större risk att insjukna i covid-19 och en dubblerad risk att få allvarlig sjukdom och dö, jämfört med kvinnor. – Även bland barn ser man den här könsskillnaden. En teori är att manliga könshormoner, androgener, underlättar för SARS-CoV-2-viruset att ta sig in i epitelcellerna i luftvägarna. Det är dock inte bara vid covid-19 man ser den här könsskillnaden. Den finns även vid många andra svåra infektioner, säger Rolf Gedeborg, forskare vid Institutionen för kirurgiska vetenskaper vid Uppsala universitet. I grunden är han specialistläkare och arbetade drygt 25 år som specialistläkare i anestesi- och intensivvård vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. I dag delar han sin tid mellan forskning och en tjänst som utredare på Läkemedelsverket. Hans forskning handlar i huvudsak om metodutveckling inom epidemiologi. Hormonellt skydd? I den vetenskapliga tidskriften PLOS ONE presenterar Rolf Gedeborg med forskarkollegor en studie om androgen deprivationsterapi och överdödlighet hos män med prostatacancer, under den inledande fasen av covid-19-pandemin. – I början av pandemin publicerades en italiensk studie som fick stor uppmärksamhet. Den indikerade att det gick bättre för män med prostatacancer som stod på androgen deprivationsterapi, ADT. Slutsatsen var att ADT, som blockerar manliga könshormoner, kan ha en skyddande effekt och minska risken för allvarlig infektion och död. Men, menar Rolf Gedeborg, den italienska studien var begränsad och evidensen svag; antalet patienter var få och det går egentligen inte att dra några långtgående slutsatser av den studien. – Man startade tidigt randomiserade studier med frågeställningen om behandling med ADT hos patienter med prostatacancer kan ge ett skydd mot svår covid-infektion och död. Det var i den inledande fasen av pandemin och det fanns ett stort sug efter kunskap och behov nya behandlingsmöjligheter. Det är dock viktigt, menar Rolf Gedeborg, att det finns ett bra vetenskapligt underlag innan man startar randomiserade studier med patienter i syfte att utveckla effektiva behandlingar. – Det var ett viktigt skäl till att vi ville starta vår studie och inkludera ett mycket större antal män med prostatacancer. Dessutom är behandling med ADT inte riskfri utan förenad med ökad risk för hjärt-kärlsjukdomar. Unika möjligheter Studien i PLOS ONE bygger på data från PcBaSe. Samtliga män med prostatacancer följdes mellan åren 2015–2020. Totalt dog nära 10 000 män under den här perioden, varav hälften stod på behandling med androgen deprivationsterapi. – Efter multivariabel justering fann vi inget tydligt belägg för att ADT- behandling har en skyddande effekt vid covid-19-infektion hos män med prostatacancer. Det utesluter inte att det ändå kan finnas en effekt, men det är inget vi kan se i vår studie, säger Rolf Gedeborg. Det finns en unik möjlighet i Sverige, menar han, att länka samman nationella prostatacancerregistret med olika informationskällor och databaser som cancerregistret, läkemedelsförskrivningsregistret, dödsorsaksregistret och. – Vi ska i en kommande studie, där vi utgår från samma frågeställning, ta reda på om prostatacancersjukdomen i sig kan påverka risken att få covid-19 och även drabbas av ett svårt sjukdomsförlopp, säger Rolf Gedeborg.
Rolf Gedeborg
Referens: Gedeborg R, Styrke J, Loeb S, Garmo H, Stattin P. Androgen deprivation therapy and excess mortality in men with prostate cancer during the initial phase of the COVID-19 pandemic. PLoS One. 2021 Oct Fulltext
Senaste nyheterna

02.04.2024

NPCR har rekryterat en ny ordförande för styrgruppen och arbetsgruppsledare för IPÖ!

Vi har glädjen att meddela att styrgruppen röstat fram Åsa Jellvert som ny styrgruppsordförande i...

26.03.2024

Onkologidagarna i Malmö 19 – 21 mars 2024

Malmö var i år gäst för Onkologidagarna med Svensk Onkologisk förening (SOF) och Sjuksköterskor i...

01.03.2024

Sammanfattning av arbetet i IPÖ 2023

I dokumentet finns en beskrivning av vad som hänt under 2023 i IPÖ och i...