Följsamhet till Riktlinjer för prostatacancersjukvård

Varje år läggs mycket arbete på att formulera riktlinjer för cancervården, men lite är känt om hur detta arbete påverkar den praktiska vården. I en artikel publicerad i Scand J Urol undersöktes följsamheten till de första svenska Riktlinjerna för prostatacancersjukvård publicerade 2007 med hjälp av data i NPCR för diagnosåren 1998-2014. Överlag var följsamheten måttlig med några få undantag. Det skedde en stark ökning av användandet av aktiv monitorering för mycket lågriskcancer och användning av skelettundersökning av män med högriskcancer ökade. Det fanns stora skillnader mellan vårdgivare i följsamhet till riktlinjerna med en viss minskning över tid. Skillnaderna mellan landstingen i följsamhet var större än skillnaderna enligt patientens inkomst med ett undantag: Mer än dubbelt så stor andel av män med hög inkomst jämfört med låg inkomst genomgick prostatektomi eller strålterapi för lokaliserad högriskcancer. För att riktlinjer ska få genomslag i vården krävs mått på följsamhet – dessa mått finns idag i NPCR som återrapporterar data dagen efter registrering på kliniken i Koll på läget på INCA-plattformen. Dessa resultat måste sedan användas i lokalt förbättringsarbete för att vården ska förbättras av riktlinjer. Referens: Work-up and treatment of prostate cancer before and after publication of the first national guidelines on prostate cancer care in Sweden. Nugin H, Folkvaljon Y, Damber JE, Adolfsson J, Robinson D, Stattin P. Scand J Urol. 2018 Oct 26 Sammanfattning
Senaste nyheterna

17.05.2023

Regionalt vårdprocess- och omvårdnadsgruppsmöte

Den 11 maj arrangerade sjukvårdsregion Väst Regionalt vårdprocess- och omvårdnadsgruppsmöte för prostatacancer på Hotel Opera...

03.05.2023

Allt finns samlat på en sida i stället för att behöva gå igenom hela journalen

Onkologen på länssjukhuset i Region Kalmar län har nyligen infört Individuell patientöversikt (IPÖ) och tycker...

19.04.2023

RCC intervjuar Kirurgiska kliniken i Växjö om hur man lyckats implementera IPÖ till 100%

Nu finns intervjun publicerad på RCC hemsida – klicka på denna länk Goda exempel IPÖ...