Följsamhet till Riktlinjer för prostatacancersjukvård

Varje år läggs mycket arbete på att formulera riktlinjer för cancervården, men lite är känt om hur detta arbete påverkar den praktiska vården. I en artikel publicerad i Scand J Urol undersöktes följsamheten till de första svenska Riktlinjerna för prostatacancersjukvård publicerade 2007 med hjälp av data i NPCR för diagnosåren 1998-2014. Överlag var följsamheten måttlig med några få undantag. Det skedde en stark ökning av användandet av aktiv monitorering för mycket lågriskcancer och användning av skelettundersökning av män med högriskcancer ökade. Det fanns stora skillnader mellan vårdgivare i följsamhet till riktlinjerna med en viss minskning över tid. Skillnaderna mellan landstingen i följsamhet var större än skillnaderna enligt patientens inkomst med ett undantag: Mer än dubbelt så stor andel av män med hög inkomst jämfört med låg inkomst genomgick prostatektomi eller strålterapi för lokaliserad högriskcancer. För att riktlinjer ska få genomslag i vården krävs mått på följsamhet – dessa mått finns idag i NPCR som återrapporterar data dagen efter registrering på kliniken i Koll på läget på INCA-plattformen. Dessa resultat måste sedan användas i lokalt förbättringsarbete för att vården ska förbättras av riktlinjer. Referens: Work-up and treatment of prostate cancer before and after publication of the first national guidelines on prostate cancer care in Sweden. Nugin H, Folkvaljon Y, Damber JE, Adolfsson J, Robinson D, Stattin P. Scand J Urol. 2018 Oct 26 Sammanfattning
Senaste nyheterna

03.11.2023

November månad för Mustaschkampen

I år klipptes bandet för Mustaschkampen på restaurang Sturehof i Stockholm med temat ”Anhöriga”. Efter...

02.11.2023

Bättre diagnostik med MR före biopsi hos män med förhöjt PSA – en populationsbaserad studie

Magnetresonanstomografi (MRT) av prostata har i randomiserade studier visat att färre män behövde biopseras, biopsier...

24.10.2023

Här behandlas prostatacancer – med nya digitala metoden – P4 Malmöhus

Lyssna på inslaget i P4 Malmöhus via länken nedan Här behandlas prostatacancer – med nya...