Bevis för progress av prostatacancer saknas ofta bland gamla män och män med lågriskcancer som dog av prostatacancer enligt Dödsorsaksregistret

I Sverige lever många män med prostatacancer och allra flesta av dem kommer inte dö av sin cancer. Det beror på att allt fler lågrisktumörer upptäcks pga PSA-testning och tidigdiagnostik men också att dödligheten i prostatacancer har minskat pga förbättringar i utredning och behandling. Förändringar i statistiken om dödlighet är viktiga för att värdera sjukvårdens kvalitet. Därför är det viktigt att klassifikationen av dödsorsak är korrekt, men den ofta är svår att bestämma framför allt bland mycket gamla män och män med lågriskcancer. Bland dessa män finns en risk att prostatacancer felaktigt anges som dödsorsak om ingen tydlig annan orsak finns, trots att belägg för progress saknas. I en nyligen publicerad studie i British Journal of Urology International baserad på data i NPCR och PCBaSe eftergranskades evidens för prostatacancerdöd bland 495 män som enligt Dödsorsaksregistret dog av prostatacancer mellan 2011 och 2018 i Sverige. Sköterskor på 20 sjukhus i Sverige studerade alla tillgängliga journalhandlingar för att söka evidens för progress, till exempel stigande PSA, bildundersökningar som visade metastaser etc. Den totala evidensen för prostatacancerdöd var graderad med hjälp av poängsystem: 0 poäng – ingen evidens, 1 poäng – måttlig evidens, 2-9 poäng – stark evidens. Män över 80 år hade oftare ingen eller måttligt med evidens för prostatacancerdöd jämfört med yngre män, 29% jämfört med 14%. Graden av evidens var lika hög oavsett riskkategori vid diagnos bland dessa äldre män. Däremot var andelen yngre män utan eller med måttlig evidens för prostatacancerdöd högre hos män med lågrisk än dem med spridd cancer, 21% för lågrisk, 8% för högrisk och 0% för spridd prostatacancer. – När vi överför våra resultat till alla män i NPCR med prostatacancer som dödsorsak i Dödsorsaksregistret, beräknar vi att 13% av dessa män hade ingen eller måttlig evidens för prostatacancerdöd, säger Andri Wilberg Orrason försteförfattare och ST-läkare på urologkliniken vid Akademiska sjukhuset och nydisputerad doktor vid Uppsala universitet. – Den andelen var dubbelt så hög bland män över 80 och bland män med lågrisk prostatacancer vid diagnos. Det visar att dödligheten i prostatacancer i dessa grupper måste tolkas med försiktighet eftersom dödsorsaksbestämningen i dessa grupper är baseras på lite evidens. Det är viktigt att läkare och forskare är medvetna om dessa brister i dödsstatistiken, avslutar Andri Wilberg. Referens: Evidence of cancer progression as the cause of death in men with prostate cancer in Sweden. A Wilberg Orrason, J Styrke, H Garmo, P Stattin BJU Int 2022 Sep
Senaste nyheterna

05.06.2024

Sjukdomsförlopp för högrisk och lokalt avancerad prostatacancer kartlagd i ny studie

I en studie baserad på data i NPCR undersöktes sjukdomsförloppet bland män med högrisk lokaliserad...

07.05.2024

Ny studie om orsaker till övergång från aktiv monitorering till behandling

Denna fall-kontrollstudie handlar om orsakerna till övergång från aktiv monitorering till radikal behandling av prostatacancer under åren...

02.05.2024

Årets första nyhetsbrev IPÖ med releasenoteringar för version 12.0

Såväl generiska som diagnosspecifika delar i systemet har utvecklats i den nya versionen. I det...