TILLBAKA TILL ÖVERSIKT

Artikel som beskriver SAMS

I en artikel i Scand J Urol beskrivs rational för och design av den nystartade, randomiserade Studie om aktiv monitorering i Sverige (SAMS). Aktiv monitorering är en behandlingsstrategi för män med prostatacancer av lågrisktyp som har tilldragit sig mycket internationellt intresse de senaste åren. I Sverige är ungefär en tredjedel av all nydiagnostiserad prostatacancer av lågrisktyp. År 2011 tillämpades denna strategi på hälften av män under 75 år med lågriskcancer. I studien randomiseras patienter till två olika typer av uppföljning. Den ena gruppen följs enligt dagens rutin med blodprov (PSA) och läkarbesök flera gånger om året och vävnadsprov vartannat år. Den andra gruppen genomgår en utvidgad, förnyad vävnadsprovtagning och följs därefter glesare utan ytterligare vävnadsprover. Det finns även möjlighet att inkludera patienter i en observationsstudie. ”Den heta vetenskapliga frågan idag är inte om aktiv monitorering ska användas för denna patientgrupp, utan hur aktiv monitorering ska genomföras. Detta är en av få studier i världen som undersöker detta”, säger Ola Bratt, överläkare vid Helsingborgs lasarett, styrgruppsmedlem i NPCR och den som leder SAMS-studien. Läs hela artikeln.