TILLBAKA TILL ÖVERSIKT

Styrgruppsmöte med fokus på ePROM

Den 20 september hölls höstens styrgruppsmöte för NPCR. Resultat för 2018 års diagnosår redovisades och diskuterades och man konstaterade att det sker klara förbättringar vad gäller de kvalitetsindikatorer som mäter följsamhet till Vårdprogrammets rekommendationer till ’best practise’ dvs vilken utredning och vilken behandling som ges. Däremot är förbättringen vad gäller den totala tiden mellan remiss och behandling ganska liten, men en viss förbättring har skett sedan 2015.

Resultat för det första årets användning av ePROM redovisades, ungefär hälften av alla som behandlats med operation eller strålbehandling har svarat på en baslinjeenkät och ungefär lika stor andel har svarat på en första uppföljningsenkät. Hur denna svarsfrekvens ska förbättras diskuterades liksom hur innehållet ska visualiseras på ett användarvänligt sätt. Fortsättning följer…