TILLBAKA TILL ÖVERSIKT

Patientöversikt prostatacancer (PPC) en värdefull bas för behandling, kvalitetsutveckling och forskning

Nyligen publicerades en artikel i Scandinavian Journal of Urology som beskriver Patientöversikt prostatacancer (PPC). PPC är en ny del av Nationella prostatacancerregistret (NPCR) som innehåller information om diagnostik och behandling för män med avancerad prostatacancer.

Nya läkemedel för avancerad prostatacancer förlänger liv och ökar livskvalitet. För att kunna studera dessa läkemedel behöver patienter följas över tid. Syftet med PPC är att studera hela sjukdomsförloppet för män med avancerad prostatacancer. I PPC registreras uppgifter om män med avancerad prostatacancer från start av hormonbehandling till död. Uppgifter om läkemedelsbehandlingar, bilddiagnostik, blodprovssvar, kliniska bedömningar och patientrapporterade utfallsmått (PROM) presenteras grafiskt. PPC är ett användarvänligt kliniskt beslutsstöd och ett underlag för dialog med patienten.

I december 2019 omfattade PPC 7882 män, varav 3912 hade kastrationsresistent prostatacancer (CRPC). Data i PPC jämfördes med motsvarande data för alla män som registrerats i PCBaSe dvs även de som inte registrerats i PPC. PCBaSe 4.0 har skapats genom att NPCR samkörts med bla Läkemedelsregistret. 1480 av 4055 män (36%) med uttaget recept på abiraterone eller enzalutamide var registrerade i PPC. Det var små skillnader mellan dessa män i PPC och män i NPCR för till exempel primärbehandling och samsjuklighet. Medianålder vid prostatacancerdiagnos var 68 år både för män i PPC och män registrerade i NPCR, men inte i PPC. Det antyder att män i PPC är representativa för män med motsvarande sjukdomsstadium i NPCR.

Studien visar den stora potentialen i PPC. I takt med att allt fler män registreras i PPC vid behandlingsstart kommer uppföljningstid att öka och representativiteten förbättras vilket kommer att ytterligare öka värdet av PPC.

/Hanna Vikman

 

Ingela Franck Lissbrant

 

Referens:
Franck Lissbrant I, Hjälm Eriksson M, Lambe M, Törnblom M, Stattin P. Set-up and preliminary results from the Patient-overview Prostate Cancer. Longitudinal registration of treatment of advanced prostate cancer in the National Prostate Cancer Register of Sweden. Scand J Urol. 2020 May 4.