TILLBAKA TILL ÖVERSIKT

Koll på läget: Nytt verktyg för rapport av aktuella data till kliniken från Nationella prostatacancerregistret

Många kvalitetsregister samlar in stora mängder data som återrapporteras långt senare i omfångsrika årsrapporter. Sådana rapporter har begränsat värde eftersom framgångsrikt förbättringsarbete kräver snabb rapportering och väl valda mål och måttstockar. Rapporteringen måste vara SMART med specifika, mätbara, accepterade och realistiska mål rapporterade i rätt tid. ”Koll på läget” är en kondenserad rapport i form av en styrpanel (”dashboard”) som visar klinikens resultat för tio SMARTa kvalitetsindikatorer. Den sattes i produktion på INCA-plattformen den första november.

Hittills har de flesta kvalitetsregister samlat in stora mängder data som långt senare redovisas i omfångsrika årsrapporter. Sådana rapporter innehåller viktig information, men eftersom de oftast är omfattande och publiceras först månader till år (!) efter att de kliniska händelserna dokumenterats är användbarheten för verksamhetsstyrning och förbättringsarbete begränsad. Snabb återrapportering av ett fåtal utvalda variabler i ett användarvänligt format är en nödvändig bas för förbättringsarbete.

Eftersom INCA innehåller persondata krävs autentiserad åtkomst, dvs INCA är endast tillgänglig för behöriga medarbetare på respektive klinik. Koll på läget distribueras också som kvartalsrapport via e-post till alla verksamhetschefer för urologisk verksamhet. Koll på läget för prostatacancer har inspirerats av pionjärprojektet Koll på läget för hjärtsjukvård som drivs på Uppsala Clinical Research Center (UCR). Båda dessa projekt har ett användarcentrerat fokus vilket innebär att projektet utgår från verksamheternas behov. På så vis ökar relevans och användbarhet, och Koll på läget kan bidra till att skapa värde i vården.