Enkät till patienten PROM

PROM (Patient reported outcome measures – Patientrapporterade utfallsmått, dvs patientens beskrivning av symtom och livskvalitet).
Med hjälp av en webbaserad enkät om PROM svarar patienten på frågor om sina upplevelser, symtom och livskvalitet inför varje mottagningsbesök. Symtom och livskvalitet visas med hjälp av en cirkel med tårtbitar i PPC. Varje tårtbit representerar ett symtom och färgen speglar besvärsgraden, rött mycket besvär, grönt inga symtom. Med hjälp av PROM-enkäten höjs kvaliteten i patientmötet genom att fokusera på aktuella symtom och behov.

PROM_frågor_PPC

Följebrev PROM