Patientöversikt prostatacancer (PPC)

Nya läkemedel har nyligen blivit tillgängliga för behandling av män med spridd prostatacancer. Det har skapat nya möjligheter till bättre behandling för män med metastaserad prostatatcancer och kastrationsresistent prostatacancer (CRPC). För män med CRPC fanns tidigare mycket begränsade behandlingsmöjligheter. Men kunskapen om hur dessa läkemedel används är begränsad och det finns ett starkt behov av att samla kunskap om behandlingseffekter utifrån ett brett kliniskt perspektiv. Därför har NPCR tillsammans med Prostatacancerförbundet utvecklat Patientöversikt prostatacancer (PPC).

I PPC registreras behandling av män med prostatacancer från start av hormonbehandling (ej adjuvant eller neoadjuvant). PPC är ett beslutsstöd; PPC-klinik och efter möjlighet till opt-out överförs data till PPC-nationell som är en del av NPCR, ett nationellt kvalitetsregister.

I PPC visas en översiktsbild av den enskilde patientens situation så att den behandlande läkaren och sjuksköterskan snabbt får en överblick över behandling och behandlingseffekt i PPC över tid.Bild01

PPC ger möjlighet till att:

  • Få snabb överblick av patientens aktuella läge i översiktsbilden
  • Få uppdaterad information om läkemedelsbehandling på sjukhus-, landstings-, och regionnivå
  • Jämföra kvalitet och tillgång till vård på landets urolog- och onkologkliniker

Inklusionstakt och graf över kliniker
PPC används idag av ett drygt 30-tal kliniker i Sverige och det finns ca 7200 män registrerade i PPC.