Enkät till patienten PROM

PROM (Patient reported outcome measures – Patientrapporterade utfallsmått, dvs patientens beskrivning av symtom och livskvalitet).
Med hjälp av en webbaserad enkät om PROM svarar patienten på frågor om sina upplevelser, symtom och livskvalitet inför varje mottagningsbesök. Symtom och livskvalitet visas med hjälp av en cirkel med tårtbitar i patientöversikten. Varje tårtbit representerar ett symtom och färgen speglar besvärsgraden, rött mycket besvär, grönt inga symtom. Med hjälp av PROM-enkäten höjs kvaliteten i patientmötet genom att fokusera på aktuella symtom och behov.
För att logga in och besvara enkäten behöver patienten använda en individuell kod som genereras i patientöversikten eller genom att logga in med BankID.

ePROM vid kurativ behandling

2018 införde NPCR elektroniska enkäter för patientrapporterade utfallsmått (PROM) i samband med kurativ behandling av prostatacancer. Baslinjeenkät ska delas ut före behandling av den klinik där behandlingsbeslut fattas och uppföljningsenkäter distribueras av NPCR centralt. För närvarande arbetar vi för att göra det möjligt för patienten att besvara enkäten före återbesök.
Införandet av PROM för kurativ behandling i patientöversikten är under bearbetning. Läs gärna mer under fliken ePROM på NPCR:s hemsida.

 ePROM vid icke kurativ behandling

PROM för icke kurativ behandling bör användas när patienten ordineras första behandling av hormoner eller vid kastrationsresistent sjukdom. Patienten erbjuds att besvara enkäten inför varje mottagnings – eller telefonbesök i syfte att utvärdera symtom och behandling under sjukdomsförloppet.

PROM för icke kurativ prostatacancer

Följebrev PROM-icke kurativ cancer