Patientöversikt prostatacancer (PPC)

Nya effektivare läkemedel för behandling av kastrationsresistent prostatacancer gör att det finns ett behov av att följa behandling och behandlingseffekt av dessa läkemedel. Därför har vi skapat Patientöversikt prostatacancer (PPC) som är ett register vid avancerad prostatacancer som hålls på INCA-plattformen, dvs samma plattform som övriga kvalitetsregister inom cancerområdet.  PPC sammanställer den enskilde patientens situation i en grafisk översikt(styrpanel, engelska ”dash board”) som ger den behandlande läkaren överblick över behandling och behandlingseffekt. Dessutom får verksamhetsledning tillgång till systematisk information om behandling med dessa nya läkemedel, effekten av behandlingen och data kan dessutom användas för jämförelse mellan vårdgivare i syfte att göra vården för män med prostatacancer mer jämlik i Sverige.

  • Rätt patient får rätt behandling vid rätt tidpunkt
  • Nya preparat – nya biverkningar – ökade kostnader – ökade krav på uppföljning
  • Jämlik vård; likartad tillgång till behandling i hela landet

Bild01

  • data presenteras i styrpanel – se ovan!
  • behandlande läkare kan använda data direkt vid patientmötet
  • verksamheterna kan göra analys av användning och effekt i realtid
  • NPCR får möjlighet jämföra sjukhus- jämlik vård

För närvarande används PPC vid ett antal kliniker och arbetsgruppen för PPC stödjer införandet vid landets urolog- och onkologkliniker genom att anordna startmöten  och hands-on träning på de kliniker som önskar börja använda PPC.

Kliniker som använder översikten:

För närvarande är följande kliniker i gång eller i uppstartsfas

Via länken nedan nås en modell av PPC som visar hur registrering och redovisning av data byggs upp, lägg gärna in data i modellen. Det går att lägga in data i alla flikar och bygga på modellöversikten så den ser ut som den gör i skarpt läge. Data går inte att spara och kommer inte heller att ligga kvar i något system. 

Styrgruppen för PPC är densamma som för NPCR med representanter för urologi och onkologi från varje sjukvårdsregion och alla processledare för prostatacancer ingår i styrgruppen.

Arbetsgruppen för Patientöversikt prostatacancer (PPC)

Onkologer: Ingela Franck Lissbrant, Marie Hjälm Eriksson
Urologer: Magnus Törnblom, Pär Stattin
Maria Nyberg, sjuksköterska SU
Koordinator och kontakt: npcr@npcr.se

http://npcr.se/ppc/